You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky o zhotovení a dodaní webovej prezentácie, webového obchodu, alebo iného webového systému (ďalej iba služby) dodávateľom skupiny PSoIT

Dodávatelia skupiny PSoIT sú:

Doc. RNDr. Pavel Schauer, CSc., 900 42 Dunajská Lužná, Brezová 20/723, Slovensko, IČO: 40506975,
Ing. Marek Schauer, 900 42 Dunajská Lužná, Brezová 20/723, Slovensko, IČO: 47848545 (pozastavené od 28.06.2021 do 30.09.2021),
Mgr. Marcela Schauerová, 900 42 Dunajská Lužná, Brezová 20/723, Slovensko, IČO: 41469330,
RNDr. Petr Schauer, CSc., 623 00, Brno - Kohoutovice, Voříškova 568/10, Česká republika, IČ: 08941351,
(ďalej len dodávateľ ).

Objednávateľ je:

Objednávateľ služieb je fyzická alebo právnická osoba, ktorej dodávateľ poskytuje služby na základe objednávky podľa týchto podmienok (ďalej len objednávateľ).

 1. DEFINÍCIA POJMOV

  1. Pod pojmom webový systém sa rozumie súbor dokumentov obsahujúci informácie prístupné prostredníctvom zariadenia pripojeného do Internetu vybaveného webovým prehliadačom.
  2. Pod pojmom dynamický webový systém sa rozumie príprava obsahu webového dokumentu na strane prehliadača alebo webového servera v reálnom čase s využitím vstupných alebo výstupných dát.
  3. Pod pojmom programové vybavenie webového systému sa rozumie sústava skriptov a štruktúra databáz, cez ktoré je zabezpečovaný dynamický webový prevádzku.
  4. Pod pojmom webový server sa rozumie zariadenie, na ktorom sú poskytované webové služby a ďalšie služby potrebné pre chod webového systému.
  5. Pod pojmom prístupové právo sa rozumie právo na znalosť a používanie príslušného mena a hesla na webovom serveri.
  6. Pod pojmom drobná aktualizácia diela sa rozumie korekcia programového vybavenia alebo vzhľadu webového systému nevyžadujúci viac ako 30 min. práca programátora alebo grafika, maximálne raz za mesiac. Drobná aktualizácia nie je odstránenie záručnej vady.
  7. Pod pojmom upgrade diela sa rozumie rozsiahlejšie vylepšenie alebo modernizácia existujúceho stavu programového vybavenia alebo vzhľadu webového systému.
  8. Pod pojmom poradenská podpora sa rozumie konzultácia technických a prevádzkových problémov poskytnutá dodávateľom osobám povereným odberateľom.
  9. Pod pojmom tvorba obsahovej štruktúry sa rozumie tvorba názvov sekcií, názvov stránok, nadpisov stránok a zaradenie sekcií a stránok do obsahu tak, aby vytvorili štruktúrovaný obsah webu a aby sa zobrazili v príslušných menu webového systému.
  10. Pod pojmom vloženie obsahu sa rozumie vloženie textov, obrázkov a ďalších prvkov na webovú stránku z dodaných podkladov (pozri časť III), vrátane naformátovania kvalitného zobrazenia stránky v posledných verziách webových prehliadačov.
  11. Pod pojmom tvorba obsahu webového systému sa rozumie zmena vedúca k zmene obsahu webového systému, ktorá nie je dosiahnutá zmenou programového vybavenia alebo základného vzhľadu webového systému.
 2. PREDMET VŠEOBECNÝCH PODMIENOK (ROZSAH SLUŽIEB)

  1. Predmetom týchto podmienok je zhotovenie a dodanie dynamického webového systému objednávateľovi (ďalej len dielo). Súčasťou poskytnutej služby je:
   1. Zhotovenie a dodanie diela v rozsahu cenovej ponuky vystavenej dodávateľom a odsúhlasené objednávkou odberateľom. Cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou zmluvných podmienok.
    1. Vystavená cenová ponuka môže byť presná iba v prípade, ak budú oznámené všetky špecifikácie a požiadavky týkajúce sa objemu zákazky.
    2. Pokiaľ budú uvedené iba orientačné požiadavky, alebo ak sa budú požiadavky v priebehu realizácie meniť, nemožno považovať cenovú kalkuláciu za konečnú a je nutné brať do úvahy, že konečná cena sa môže aj výrazne líšiť.
    3. Dodávateľ si vyhradzuje právo každú cenovú ponuku obmedziť dátumom platnosti, po uplynutí ktorého ju nemožno považovať za platnú. Objednávateľ môže v takomto prípade požiadať o vytvorenie novej cenovej ponuky.
   2. Vykonanie drobné aktualizácie programového vybavenia alebo vzhľadu webového systému v lehote do 3 mesiacov od odovzdania diela.
   3. Poradenská podpora do 1 mesiaca od odovzdania diela.
   4. Inštalácia webového systému na webový server, ak si to objednávateľ vyžiada a ak poskytne dodávateľmi nevyhnutná prístupové práva.
  2. Súčasťou poskytnutej služby nie je:
   1. Tvorba obsahu webového systému po odovzdaní diela, pokiaľ táto služba nebola objednaná.
   2. Poradenská podpora po lehote 1 mesiac od odovzdania diela, pokiaľ táto služba nebola objednaná.
   3. Upgrade diela po jeho zhotovení, pokiaľ táto služba nebola objednaná.
 3. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

  1. Objednávateľ je povinný bezodkladne dodať všetky podklady, ktorých použitie požaduje a to v elektronickej forme prostredníctvom emailu alebo webového úložiska, alebo na elektronickom nosiči.
  2. Podklady sú napríklad textové či grafické podklady, inštrukcie, požiadavky, fotografie, katalógy, cenníky a ďalšie dáta.
   1. Požiadavky na podklady v elektronickej podobe.
   2. Logo v krivkách formát pdf, ai, alebo eps, alebo rastrový formát jpg alebo png v minimálnom rozlíšení 640x480px.
   3. Fotografie - formát jpg alebo png v dostatočnom rozlíšení a kvalite.
   4. Textové podklady - formát odt, doc, docx, rtf alebo txt (podklady musia byť viditeľne oddelené alebo rozložené do samostatných súborov a nazvané nadpisom).
  3. Objednávateľ sa zaväzuje dodať v priebehu výroby doplňujúce podklady a odpovedať na otázky súvisiace so zhotovením diela.
 4. ZÁVÄZNÉ LEHOTY

  1. Dielo bude vyrobené a dodané v dohodnutej lehote, ktorá začína po splnení nasledovných podmienok: dodanie podkladov v rozsahu ods. III týchto podmienok a zaplatenie zálohovej platby podľa ods. VI.2 týchto podmienok.
  2. Lehota na vykonávanie drobnej aktualizácie podľa bodu II.1.b. týchto podmienok je najneskôr do 3 pracovných dní.
  3. Lehota na poskytnutie poradenskej podpory podľa bodu II.1.c. týchto podmienok je najneskôr do 16:00 hod. Nasledujúceho pracovného dňa.
  4. Pokiaľ dôjde po dobu plnenia služieb k ochoreniu dodávateľa (ďalej prekážka), lehoty stanovené v odsekoch IV.1, IV.2 a IV.3 týchto podmienok sa predlžujú o dobu trvania prekážky.
  5. Objednávateľ poskytne dodávateľovi doplňujúce podklady a informácie podľa ods. III. v lehote do 1 pracovného dňa od vyžiadanie.
 5. FORMY KOMUNIKÁCIE, SÚČINNOSŤ DODÁVATEĽA A OBJEDNÁVATEĽA

  1. Nástrojom pre komunikáciu medzi dodávateľom a objednávateľom je elektronická pošta alebo telefón.
  2. Do doby odovzdania diela môže objednávateľ vyžiadať 1 schôdzku na pracovisku dodávateľa, ďalšie schôdzka podľa dohody. Schôdzka môže byť nahradená komunikáciou a vizualizácií cez IT aplikácie.
 6. CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY, PLATBY

  1. Za služby poskytované v rozsahu týchto podmienok vyplatí objednávateľ dodávateľovi čiastku vo výške ponuky vystavenej dodávateľom a odsúhlasené odberateľom.
  2. Platba bude uskutočnená zálohovo vo výške min. 50% zo sumy podľa odseku VI.1 pred začatím prác a v zostávajúcej výške do 7 dní od odovzdania diela.
  3. Platby budú vykonané bankovým prevodom na základe dodávateľom vyhotovených účtovných dokladov doručených objednávateľovi.
 7. AUTORSKÉ A VLASTNÍCKE PRÁVA

  1. Dodávateľ je vlastníkom autorských práv dodaného webového systému. Dodávateľ má právo na umiestnenie svojho copyrightu v pätičke webového systému, v súlade s Autorským zákonom.
  2. Objednávateľ je vlastníkom jednej licencie dodaného webového systému. Táto licencia môže byť nainštalovaná maximálne na jeden webový server a maximálne na jeden záložný počítač, ktorý nie je webový server. Odberateľ nemôže bez súhlasu autora dielo ďalej šíriť, predať alebo prenajať.
 8. ODOVZDANIE DIELA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

  1. Dielo alebo objednávka je dokončená v stanovenom termíne alebo skôr.
  2. Dodávateľ je povinný o realizácii informovať bezodkladne objednávateľa.
  3. Dielo bude odovzdané inštaláciou na webový server. V prípade, že inštalácia nebude možná/umožnená, alebo nebude požadovaná, bude dielo odovzdané odkazom na stiahnutie, ktoré bude obsahovať:
   1. Kompletné funkčné štruktúru súborov pripravenú pre kopírovanie na webový server.
   2. Dáta pripravená pre import do databázy MySQL.
   3. Stručný návod na inštaláciu.
  4. Objednávateľ je povinný vykonať kontrolu odovzdávaného diela a potvrdiť písomne ​​prevzatie s potvrdením o bezchybnom stave, pokiaľ nie sú uznané vady.
  5. Záručná lehota je 2 roky od odovzdania diela.
  6. Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa týchto podmienok. Pokiaľ bude zistená vada v zhotovení diela pred skončením záručnej lehoty, bude chyba dodávateľom bezplatne odstránená do 7 dní od nahlásenia. Dodávateľ nezodpovedá za vady vzniknuté zásahom do programového vybavenia alebo dizajnu diela alebo za vady na strane webového servera ani za vady vzniknuté nesprávnou tvorbou obsahu.
 9. STORNO POPLATKY

  1. Ak objednávateľ stornuje potvrdenú objednávku pred začatím tvorby, má zhotoviteľ právo účtovať storno poplatok vo výške 50% z celkovej sumy.
  2. Ak objednávateľ strornuje objednávku po začatí tvorby, má zhotoviteľ právo účtovať storno poplatok vo výške 50-100% z celkovej sumy podľa stavu tvorby.
  3. Pokiaľ nebude uhradená záloha na realizáciu objednávky do stanoveného dátumu, bude to považované za storno objednávky zo strany objednávateľa a zhotoviteľ nie je povinný začať realizáciu zákazky. Zhotoviteľovi vzniká právo na vykonanie storna objednávky a je účtovaný storno poplatok podľa odseku IX.1.
  4. Pokiaľ budú opakovane porušované povinnosti objednávateľa, uvedené v časti III. týchto podmienok, bude to považované za storno objednávky zo strany objednávateľa a zhotoviteľ nie je povinný dokončiť realizáciu zákazky. Zhotoviteľovi vzniká právo na vykonanie storna objednávky a je účtovaný storno poplatok podľa odseku IX.1.
  5. Storno podmienky na zákazky realizované na základe zmluvy o dielo sú uvedené v zmluve o dielo.
 10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto verejné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej objednávky alebo zmluvy o dielo.
  2. Objednávateľ súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
  3. Zmena týchto podmienok je možná len v rámci uzavretia zmluvy o dielo.
  4. Všetky tu nešpecifikované vzťahy zúčastnených strán sa riadia podľa platného zákona. Každá strana sa zaväzuje chrániť pred vyzradením informácie o druhej strane, ktoré sú zreteľne a písomne ​​označené ako dôverné, a poskytuje im rovnakú ochranu, s akou chráni vlastné dôverné informácie podobného charakteru.
  5. Vzťahy zainteresovaných strán v týchto podmienkach neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona v platnom znení a ustanoveniami ďalších súvisiacich právnych predpisov Európskej únie a Slovenskej republiky resp. Českej republiky (podľa krajiny objednávateľa).

Tieto obchodné podmienky platia od 28. 6. 2021