You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Optimalizácia web stránky pre vyhľadávače, SEO

Skratka SEO pochádza z anglického Search Engine Optimization, teda optimalizácia pre vyhľadávače. Vyhľadávače ako Google, Atlas, Seznam, Zoznam a ďalšie využívajú postupov, ktoré určujú relevanciu webu vo vzťahu k vyhľadávanému výrazu. Ak napríklad hľadáte súslovie príslušenstvo Škoda Superb, vyhľadávač nájde vo svojej databáze všetky stránky, ktoré túto frázu obsahujú a interne si ich ohodnotí. Tie, ktoré majú najväčšiu hodnotu zobrazuje prvé a tie s menšou hodnotou pod nimi.

HLAVNÉ CIELE SYSTÉMU PSOIT SEO SÚ

 • Zviditeľniť Váš web vo vyhľadávačoch (branding – budovanie značky na internete)
 • Zvýšiť návštevnosť webu
 • Udržať návštevnosť webu
 • Oslovovať cieľové skupiny zákazníkov/návštevníkov stránok
 • Zlepšenie pozícií na kľúčové slová vo vyhľadávačoch
 • Zvýšiť hodnotu webu (page rank)
 • Znižovať náklady na získanie zákazníka/návštevníka

Kľúčové slová a popis stránky v hlavičkách systému PSoIT SEO

Všetky odporúčania nižšie majú spoločný cieľ, napovedať vyhľadávačom kľúčové slová. Je potrebné preferovať kľúčové slová, ktoré zadá cieľová skupina návštevníkov do vyhľadávača. Tu je veľmi dôležité premýšľať nie svojou hlavou, ale hlavou cieľovej skupiny. Napríklad je dôležité uvedomiť si, že väčšina z nich nepozná názov firmy alebo budovanej značky. Takže názov Vašej firmy nie je dôležité kľúčové slovo, resp. je druhoradé. Je tiež vhodné, aby sa často neobjavovali nevhodné slová alebo frázy, ktoré nie sú kľúčové. Napríklad s.r.o. pomôžeme, poradíme, známych, svetový, lahôdka, skvelé, ... nie sú kľúčové slová. Vhodné kľúčové slová budeme nazývať relevantné.

Ďalej je veľmi dôležité používať kľúčové slová vzťahujúce sa k danej stránke, teda buď k titulnej stránke, alebo konkrétnej stránke. Obmedziť kľúčové slová vzťahujúce sa k celku, tie naopak využiť na titulnej stránke.

Ďalej je dôležité, aby použité kľúčové slová čo najviac korešpondovali s textom na danej stránke. Ak totiž robot vyhľadávača zistí, že sú podvrhnuté slová v meta titulku alebo meta popisu, ktoré nekorešpondujú s obsahom stránky, zahodí ich. Na to sú potom dobré aspoň čiastočné zhody meta titulku s nadpisom a meta popisu s textom stránky. Podľa toho, pre ktorú stránku považujeme kľúčové slová za relevantné. A ešte je veľmi vhodné snažiť sa relevantné kľúčové slová použiť aj inde v texte rovnakej stránky. Je dôležité si uvedomiť, že proces vyhodnotenia kľúčových slov robotom vyhľadávača je zložitý algoritmus, ktorý sa stále vylepšuje s cieľom, aby sa nepodvrhovali slová, ktoré nezodpovedajú obsahu stránky. Takže nakoniec, ak toto nepochopíme, nemusí robot vyhodnotiť za kľúčové slovo ani jedno.

Počet relevantných kľúčových slov na konkrétnej stránke odporúčam obmedziť na 2-5. Platí približne pravidlo, že všetky relevantné kľúčové slová na danej stránke majú silu 100%. Ak sa použijú 2, každé má silu 50%. Ak sa ich použije 5, každé má silu 20% (platí približne – orientačne). Znižovať silu pod 20% neodporúčam.

Kľúčové slová a popis v hlavičkách sa nachádzajú v:

 • Kľúčová slová v značke title,
 • Popis v značke meta description

Kľúčové slová a popis v hlavičkách web stránok systému PSoIT SEO generuje systém z veľkej časti automaticky. Využíva na to týchto údajov:

 • názov stránky definovaný v redakčnom systéme,
 • nadpis stránky definovaný v redakčnom systéme,
 • prvé vety textu stránky,
 • názov lokality definovaný v konfigurácii,
 • globálne kľúčové slová definované v konfigurácii,
 • kľúčové slová definované v administračnom formulári konkrétnej stánky.

Kľúčové slová a popis v hlavičkách produktových stránok jednoduchého obchodu so systémom PSoIT SEO

Okrem optimalizácie podľa predchádzajúceho odseku vykoná systém automatické generovanie slov kľúčových jednoduchého obchodu s využitím týchto údajov (ak je konkrétny obchod používa, ináč programujeme na inú väzbu):

 • názov skupiny výrobku definovaný v obchode,
 • názov podskupiny výrobku definovaný v obchode,
 • názov výrobcu definovaný v obchode,
 • v prípade, že na stránke je jediný výrobok (napr. u karty produktu) názov výrobku a výrobcu definovaný v obchode.

ČO MUSÍ SPRAVIŤ SPRÁVCA SYSTÉMU PSoIT SEO

Správca web stránok má so systémom PSoIT SEO veľmi uľahčenú prácu.

Jednorazovo alebo pri zásadnej zmene štruktúry správca web stránok vykoná:

Nastavenie konfigurácie systému PSoIT SEO

V konfiguračnom súbore sa nastavujú nasledujúce údaje, vzťahujúce sa na SEO

 1. $nazev_webu, pre každú jazykovú verziu
 2. $keywords, t.j. kľúčové slová alebo frázy pre celý web, ktoré by mali byť maximálne tri, ideálne iba jedno. Nastavuje sa pre každú jazykovú verziu.
 3. $keywords_excluded, vylúčené kľúčové slová. Vylúčené kľúčové slová alebo frázy sú tie, ktoré sa vyskytujú v názve stránky alebo názvu sekcie, pričom ich nechceme použiť ako kľúčové slovo alebo frázu. Typicky je to napríklad O nás, E-shop, Referencie, Kontakty, ... Tieto frázy nebude Váš návštevník stránok hľadať vo vyhľadávači, a preto sú ako kľúčové slová alebo frázy nevhodné. Nastavuje sa pre každú jazykovú verziu.

Generovanie sitemap.xml v systéme PSoIT SEO

Súbor sitemap vygenerujete v intranete stlačením jediného tlačidla. Na disku webového servera (v koreňovom adresári webu) nájdeme vygenerované súbory sitemap.xml, prípadne pre ďalšie jazyky sitemap2j.xml, sitemap3j.xml, atď., ktoré ponúkneme vyhľadávaču.

Predloženie súboru sitemap.xml vyhľadávaču

Sitemap sa ponúka vyhľadávaču na stránkach konkrétneho vyhľadávača. Napríklad u Google je to vo Webmasters tools.

Pri vytváraní novej alebo pri zásadnej zmene stránky správca web stránok vykoná:

Nastavenie kľúčových slov systému PSoIT SEO

Redakčný systém rozšírený o systém SEO má možnosť vloženia kľúčových slov ku každej stránke, ktorá má v systéme unikátne (nesystémové) postavenie. Pri editácia danej stránky, vo formulári vybranej stránky sú pridané položky Kľúčové slová pre každý použitý jazyk. Kľúčové slová alebo kľúčové frázy sa tu vypĺňajú tak, aby mali väzbu iba na danú stránku, ideálne sa vyplní iba jedno slovo alebo jedna fráza, viac slov alebo fráz sa oddeľuje čiarkou.

Vytvorenie textu stránky a jeho ovplyvnenie kľúčovými slovami

Okrem vyššie popísaných praktík je veľmi dôležité optimalizovať každú web stránku aj na jej obsah. Daná stránka sa optimalizuje na čo najmenej kľúčových slov, ideálne na jedno. Môže sa tak lepšie využiť potenciál danej stránky. Nižšie je zoznam častí stránky, kde by sa kľúčové slovo malo objaviť. Kľúčové slovo sa snažte používať v prvom páde.

 • V značkách h1, h2, h3 ..., najmä v h1,
 • V značkách strong, em
 • V texte stránky, snažte sa, aby sa kľúčové slovo často objavovalo v texte, ale zasa to neprežeňte.
 • Pre vyhľadávače je dôležitý percentuálny podiel kľúčového slova voči ostatnému textu, ale musíte optimalizovať citlivo, aby návštevník netrpel a tak stránka, ktorá je prehnane optimalizovaná nebude kladne hodnotená. Web tvoríte predovšetkým pre návštevníka. Web na 1. pozícii s nečitateľným obsahom nikto čítať nebude.
 • V rámci webu vkladajte kľúčové slová medzi značky <a> </a>, teda do odkazov na svoje stránky. Nepoužívajte odkazy typu kliknite tu, viac, ale použite napríklad text: Informácie nájdete v článku príslušenstvo Škoda Superb.
 • Kľúčové slovo vkladajte podľa možnosti do atribútov alt a title pri obrázkoch a pri netextových objektoch.

Podradené stránky

Dosiahnutie čelných pozícií vo vyhľadávačoch
Štyri najčastejšie chyby v SEO